DrukujDrukuj

Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli

Treść nie została jeszcze zweryfikowana przez moderatora.

Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli powstało w 1945 r. Zostało ono utworzone z inicjatywy bardziej światłej części miejscowego społeczeństwa. Do założycieli należeli m.in. Zygmunt Werla były nauczyciel szkoły podstawowej, Zygmunt Wirkowski oraz Adolf Kamiński pierwszy dyrektor ówczesnego Gimnazjum Prywatnego. Uroczystego otwarcia dokonano 1 września 1945 r. Było to Gimnazjum Prywatne Koedukacyjne Ogólnokształcące Spółdzielni Oświaty w Białymstoku Filia nr 4 w Suchowoli. Decyzją Ministra Oświaty i Wychowania 1.II.1949 r. zostało upaństwowione i otrzymało nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Suchowoli. Nieocenione zasługi w tworzeniu podstaw nowej szkoły położył Ksiądz Kazimierz Wilczewski, który założył harcerstwo w szkole, a także prowadził szeroką działalność wychowawczą poprzez organizowanie obozów i pracę społeczną z młodzieżą na rzecz powstającej szkoły. Warunki pracy w nowo powstałym Liceum były niezmiernie trudne. Jednak przy pomocy miejscowego społeczeństwa i młodzieży szkolnej przeprowadzono kapitalne remonty istniejących budynków adoptując je do potrzeb szkoły. Kadrę pedagogiczną początkowo stanowili nauczyciele miejscowej szkoły podstawowej, ale z czasem zatrudnieni zostali absolwenci szkół wyższych. Pomyślny rozwój naszej szkoły rozpoczął się pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy to nie tylko zostały odremontowane budynki, wzniesiono nowe, ale też zapoczątkowano swoisty system pracy Rady Pedagogicznej. Polegający na rozszerzeniu procesu dydaktyczno-wychowawczego na zajęcia popołudniowe. Liceum stało się szkołą otwartą dla naszych uczniów. Młodzież pochodząca w 90 % z rodzin chłopskich, żądna wiedzy, nie mająca żadnych rozrywek, bardzo chętnie spędzała wolny czas właśnie w szkole. Z całą pewnością można powiedzieć, że stała się drugim domem uczącej się młodzieży. Czynnikiem decydującym o naszych sukcesach był m.in. aktywny i szeroki udział młodzieży w pracach społecznie użytecznych dla szkoły i środowiska, współpraca z Komitetem Rodzicielskim oraz ze wszystkimi instytucjami istniejącymi w naszym środowisku.

Okres największego rozkwitu Liceum przypadł na lata 1960-1970. Dyrektorem był wówczas Bronisław Bochenko, który funkcję tę piastował przez 19 lat. Istniały koła przedmiotowe skupiające najzdolniejszą młodzież, uczestniczącą w olimpiadach, a także w konkursach i turniejach wiedzy z różnych dziedzin nauki. Dzięki temu była dobrze przygotowana i w niektórych latach aż 80% absolwentów dostawało się na studia wyższe. Wielu uczniów było laureatami różnych olimpiad przedmiotowych, za co mieli zapewniony wstęp na określone kierunki studiów bez zdawania egzaminów. Zdobywali dyplomy i wyróżnienia w Ogólnopolskich konkursach recytatorskich oraz w różnych dyscyplinach sportowych. Zajęcia pozalekcyjne rozwijały zainteresowania młodych ludzi, a były to zainteresowania bardzo różnorodne. Świadczyć o tym może działalność dwóch zespołów bigbitowych, wokalnego zespołu rozrywkowego, zespołu tanecznego, koła miłośników teatru telewizji, koła dramatycznego czy też koła żywego słowa.

Słynie też Liceum z bardzo dobrej orkiestry dętej, która w 1999 r. obchodziła 40-lecie swego istnienia. Od 1973 r. dyrygentem jej jest mgr Jerzy Zdanewicz. ( Więcej informacji o orkiestrze dętej). Momentem przełomowym w dziejach naszej szkoły był 11 maj 1985 r. Wtedy to za zasługi w dziedzinie krzewienia kultury i oświaty na wsi Liceum otrzymało sztandar i imię Wincentego Witosa, tablice pamiątkową poświecona Patronowi, a także zostało odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Zdecydowana większość absolwentów naszego Liceum ukończyła studia wyższe i półwyższe. Dzisiaj pełnią oni różne, często bardzo odpowiedzialne funkcje w wielu dziedzinach życia narodu i państwa. Dla nich to w dniach 9 10 czerwca 1990 r. został zorganizowany I Zjazd w historii szkoły, który rozpoczął się Mszą św. odprawioną przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Edwarda Kisiela Administratora Apostolskiego Diecezji w Białymstoku. W zjeździe uczestniczyło 500 Absolwentów, a wśród nich około 30 księży, którzy ukończyli Liceum w Suchowoli. Uczestnicy Zjazdu otrzymali błogosławieństwo od Ojca Świętego.

Jednym z tych, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii szkoły jest jej absolwent, a bohater dwudziestego wieku, ksiądz Jerzy Popiełuszko. To tu w tej wiejskiej szkole, przez cztery lata kształcił swój charakter i swój umysł, chłonął wiedzę podawaną na lekcjach przez nauczycieli. Za swe przekonania i głoszenie prawdy musiał zapłacić życiem. To właśnie jego imię nosi obecnie nasze Liceum. W 1988 r. rozpoczęto siłami społecznymi budowę nowego, funkcjonalnego budynku dydaktycznego wraz z internatem i zapleczem żywieniowym. Jednak z uwagi na kryzys gospodarczy były coraz większe trudności ze zdobyciem środków finansowych. 1 marca 1990 r. została zarejestrowana Fundacja im. Księdza Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli. Fundację założyli: Edmund Lewicki, ksiądz Józef Wiśniewski, Stanisław Waśko oraz Rodzice ks. Jerzego Władysław i Marianna Popiełuszko. Rada Pedagogiczna Liceum wychodząc naprzeciw celom Fundacji podjęła uchwałę, by w dniu 14 października 1990 r. dokonać zmiany Patrona szkoły. W tym to dniu został poświęcony i wmurowany przez księdza Biskupa Edwarda Kisiela kamień węgielny, z tablicą pamiątkową z wyrytym Imieniem Patrona księdza Jerzego Popiełuszki w nowo wznoszony budynek szkoły. Wmurowanie "Kamienia Węgielnego" było połączone z Ogólnopolską uroczystością poświęcenia Epitafium ks. Jerzego w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Końcowym akcentem uhonorowania Patrona było ufundowanie przez społeczeństwo sztandaru w Imieniem ks. Jerzego Popiełuszki, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki do Polski w dniu 5 czerwca 1991 r. w Białymstoku. Otwarcie nowego budynku Liceum odbyło się dnia 1 września 1992 r. Dnia 20 września 2001 r. odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej przy budynku naszego Liceum, która będzie służyć nie tylko uczniom, ale także okolicznym mieszkańcom.

Brak głosów